Quy Định Bảo Hành

Cơ khí Hà Thành chịu trách nhiệm bảo hành theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng kinh tế, thương mại.

Mọi điều kiện bảo hành sẽ được ghi chi tiết theo từng mặt hàng cụ thể và Cơ khí Hà Thành cam kết bảo hành theo điều khoản đã ký.

Quy Định Bảo Hành
Quy Định Bảo Hành