SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chân đế sắt bọc cao su

5.500

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài

1.700

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài 25×50

1.700

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 16

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 22

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 22 (dày)

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 32

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 32

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài vuông 15

20.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài vuông 30

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài vuông 30

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài vuông 40

17.000